Archiwum kategorii: Aktualności

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Przypominamy, że wszyscy ósmoklasiści będą mogli sprawdzić swoje wyniki egzaminacyjne na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: OKE KRAKÓW.
Wyniki zostaną  udostępnione 31 lipca w godzinach porannych.

Jak sprawdzić swoje wyniki?

  • Aby sprawdzić swoje wyniki należy wejść na oficjalną stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE).
  • Następnie należy wpisać swój identyfikator (numer pesel) oraz hasło otrzymane w szkole.
  • Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia – właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów.

Ze względu na duże zainteresowanie wśród ósmoklasistów, niewykluczone, że strona internetowa OKE może ulec zawieszeniu. W takim przypadku wystarczy poczekać chwilę i odświeżyć stronę. Jeśli sytuacja się powtórzy, zalecamy cierpliwość i kolejne podejście za kilka minut.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br.– termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
  • od 15 do 22 czerwca br.będzie można składać wnioski do szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY, W TYM WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifik. ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W OKRESIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZAPOZNANIE SIĘ RODZICÓW I UCZNIÓW Z WYNIKAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W FORMIE LIST KANDYDATÓW (ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH) MOŻE ODBYWAĆ SIĘ ZA POMOCĄ STRON INTERNETOWYCH TYCH JEDNOSTEK.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia brw szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

  • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Postępowanie uzupełniające

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach.

DO POBRANIA:

Dekalog Wakacji czyli dziesięć wskazówek wakacyjnych

Dekalog Wakacji
czyli dziesięć wskazówek wakacyjnych

 

1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nigdy z Panem Bogiem.

2. Nie zapomnij zabrać do plecaka medalika i książeczki do nabożeństwa.

3. Zabierz wygodne buty, byś mógł dojść do kościoła.

4. Kieruj się kompasem – sumieniem, modlitwą, a nigdy nie zbłądzisz.

5. Noś w słońcu okulary, niech ci jednak nie zasłonią Boga.

6. Dbaj o pokarm dla Ciebie i duszy, aby nie były głodne.

7. Nie śmieć na postoju, ani we własnej duszy.

8. Chodząc po lasach, górach, nie zagub własnej drogi.

9. Nie przeklinaj, a raczej uśmiechaj się.

10. Wróć z wakacji opalony, zdrowy, a nade wszystko Boży.

/źródło:  https://www.niedziela.pl/artykul/7056/nd/Dekalog-Wakacji-czyli-dziesiec-wskazowek

 

Karty zgłoszeń do świetlicy (2020/21)

W związku ze zbliżającym się naborem na rok szkolny 2020/21 na świetlicę szkolną, prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o pobranie wzoru karty świetlicowej, wypełnienie elektronicznie i odesłanie do 10 lipca 2020 r.; godzina 15.00 na adres mailowy  szkolalysa3@gmail.com lub ręczne i przekazanie do szkoły do 10 lipca 2020 r.; godzina 15.00. 

Czytaj dalej Karty zgłoszeń do świetlicy (2020/21)