Stołówka szkolna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze bierze aktualnie udział w rządowym  programie „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach projektu szkoła otrzymała fundusze na gruntowny remont stołówki
i kuchni szkolnej oraz zakup nowego wyposażenia.

Pierwszy etap (remontowy) zakończył się w drugiej połowie sierpnia tego roku. Niestety firma odpowiedzialna za dostawę i montaż wyposażenia przesuwa termin realizacji zadania, tłumacząc opóźnienia trwającą pandemią.  Z ostatniej informacji przekazanej przez Wydział Inwestycji Gminy Dębno wynika, że data oddania stołówki do użytku może przedłużyć się do połowy października.

Do tego czasu kuchnia, w ograniczonym  zakresie będzie starała się zapewnić ciepłe posiłki, korzystając z pozostałości po dotychczasowym wyposażeniu. Zleceniobiorca natomiast zobowiązał się  dostarczyć w przyszłym tygodniu niezbędny do rozpoczęcia pracy w kuchni element wyposażenia tj. gazowy podgrzewacz wody (wymóg Sanepidu). O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco. 

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na obszarze Gminy Dębno.
Świadczenia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży uczącej się, stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej  i życiowej.

Czytaj dalej Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

Zmiana w organizacji pracy szkoły

Nastąpiła zmiana w organizacji pracy szkoły dotycząca
obowiązku noszenia maseczek .

Od jutra tj.1 września wszystkich obowiązywało będzie noszenie maseczek na terenie całej placówki od momentu wejścia do szkoły/ szatni, z wyjątkiem lekcji: uczeń może zdjąć maskę po zajęciu miejsca w ławce. 

Przerwy uczniowie będą spędzać w salach, z możliwością wyjścia po kilka osób na korytarz (w maseczkach).