Archiwa tagu: WPIS WYRÓŻNIONY

Stołówka szkolna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze bierze aktualnie udział w rządowym  programie „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach projektu szkoła otrzymała fundusze na gruntowny remont stołówki
i kuchni szkolnej oraz zakup nowego wyposażenia.

Pierwszy etap (remontowy) zakończył się w drugiej połowie sierpnia tego roku. Niestety firma odpowiedzialna za dostawę i montaż wyposażenia przesuwa termin realizacji zadania, tłumacząc opóźnienia trwającą pandemią.  Z ostatniej informacji przekazanej przez Wydział Inwestycji Gminy Dębno wynika, że data oddania stołówki do użytku może przedłużyć się do połowy października.

Do tego czasu kuchnia, w ograniczonym  zakresie będzie starała się zapewnić ciepłe posiłki, korzystając z pozostałości po dotychczasowym wyposażeniu. Zleceniobiorca natomiast zobowiązał się  dostarczyć w przyszłym tygodniu niezbędny do rozpoczęcia pracy w kuchni element wyposażenia tj. gazowy podgrzewacz wody (wymóg Sanepidu). O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco. 

HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

POSZCZEGÓLNE KLASY KORZYSTAJĄ Z BIBLIOTEKI
WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

DZIEŃ TYGODNIA NUMER PRZERWY GODZINA KLASA
 PONIEDZIAŁEK 3

 

10.35 II
 

4

 

11.35 III
WTOREK 2 8.45 IV

 

 5 12.35 V
ŚRODA 4

 

11.35 VI
5

 

12.35 VII
CZWARTEK 3

 

10.35 VIII
4

 

11.35 I
PIĄTEK 4

 

11.35 I

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA W GODZINACH:

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 9.40 – 12.40
WTOREK 8.00 – 9.40  11.35 – 12.55
ŚRODA 10.35 – 13.35
CZWARTEK 9.40 – 12.40
PIĄTEK 10.35 – 12.35

 

 

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na obszarze Gminy Dębno.
Świadczenia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży uczącej się, stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej  i życiowej.

Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków,  poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci
i młodzieży z uboższych środowisk. Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 złotych netto.

Aby uzyskać stypendium socjalne należy złożyć stosowny wniosek.
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów,  które potwierdzają dochody netto rodziny za m-c sierpień 2020 r., jednocześnie oryginały powyższych dokumentów przedłożyć do wglądu.

Wypełniony formularz należy złożyć  w terminie do 15.09.2020 r.
w Urzędzie Gminy Dębno pok.102. Informacji w powyższej sprawie udziela pracownik Agata Batko
tel. 14 6318563.

Wnioski można pobrać w pok. nr 102 Urzędu  Gminy  Dębno  lub
z załącznika do  powyższego artykułu.

Załącznik:
wniosek-stypendia-2020-word-2007

http://www.gminadebno.pl/ogloszenia,4517.html

Zmiana w organizacji pracy szkoły

Nastąpiła zmiana w organizacji pracy szkoły dotycząca
obowiązku noszenia maseczek .

Od jutra tj.1 września wszystkich obowiązywało będzie noszenie maseczek na terenie całej placówki od momentu wejścia do szkoły/ szatni, z wyjątkiem lekcji: uczeń może zdjąć maskę po zajęciu miejsca w ławce. 

Przerwy uczniowie będą spędzać w salach, z możliwością wyjścia po kilka osób na korytarz (w maseczkach).

Ważne informacje

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola, zerówki i szkoły w roku szkolnym 2020/21

 1. Do szkoły/przedszkola przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych (kaszel, osłabienie, duszności, gorączka, ból gardła, nawet katar).
 2. Nie należy posyłać dziecka do szkoły/przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Rodzice uczniów klas 1-8 zaopatrują dzieci w indywidualną osłonę nosa i ust, maseczki (przyłbice).
 4. Uczniowie klas 1-8 są zobowiązani zakrywać usta i nos (maseczka, przyłbica) podczas lekcji informatyki i zajęć komputerowych oraz na lekcji (klasy 4-8) kiedy podchodzi do nich nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub w momencie kiedy uczeń podchodzi do nauczyciela.
 5. Uczniów na terenie placówki nie obowiązują maseczki, nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przemieszczając się po szkole lub podczas zajęć (z wyjątkiem pracowni komputerowej). Uczeń może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.
 6. W momencie przejścia powiatu, gminy w strefę żółta lub czerwoną na terenie szkoły będzie obowiązek noszenia maseczki od momentu wejścia do szkoły (szatni), wszędzie, z wyjątkiem zajęć (lekcji) po zajęciu przez ucznia miejsca w ławce i stołówki
  po zajęciu miejsca z posiłkiem. Informacje te będą wcześniej przekazane uczniom.
 7. Rodzice wyjaśniają dziecku zasadności powstrzymania się od przynoszenia do i ze szkoły wszelkich przedmiotów, w tym zabawek oraz posiadanie własnych przyborów, unikanie pożyczania od kolegów
 8. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i niepodawanie ręki na powitanie).
 9. Zwracanie dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.   
 10. Ograniczone zostaje przebywanie osób trzecich w placówce
  do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)
 11. Rodzice uzupełniają zgodę na pomiar temperatury ciała ich dziecka.
  DO POBRANIA: >>ZGODA-RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY<<
 12. Rodzice przyprowadzając dziecko do szkoły nie mogą wchodzić
  z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu poza szatnią
  (z wyjątkiem rodzice uczniów wymagających stałej opieki)
  z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 13. Wchodząc na teren szkoły po dzieci ze świetlicy lub opieki świetlicowej zerówki rodzice zobowiązani są do przestrzegania wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)
 14. Rodzice przedszkola mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu (szatnia i schody, do bramki,) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Wyjątkiem są rodzice „grupy maluszków” którzy mogą odprowadzać dzieci pod salę przez okres adaptacyjny 2 tyg. września.  W każdej z szatni może przebywać maksymalnie 2 osoby dorosłe. Pozostali rodzice proszeni są o pozostanie w tym czasie przed wejściem do przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego.
 15. Rodzice uczniów „zerówki” mogą odprowadzać dzieci i odbierać ich spod sali lekcyjnej (sala nr 11) w okresie adaptacyjnym,
  tj. wrzesień, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Wejście i szatnia dla zerówki drzwiami koło Sali gimnastycznej. Rodzic podprowadza dziecko pod salę i zostawia pod opieką nauczyciela dyżurującego.  
 16. Rodzice uczniów klasy pierwszej mogą odprowadzać dzieci
  i odbierać ich spod sali lekcyjnej (sala nr 10) w okresie adaptacyjnym, tj. 2 tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)  Szatnia i wejście dla uczniów klasy 1 drzwiami koło sali gimnastycznej. Rodzic podprowadza dziecko pod salę
  i zostawia pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 17. Rodzicom nie wolno wchodzić na sale zabaw i na stołówkę.
 18. Opiekunowie grup powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min.
  1,5 m.
 19. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 20. Wszystkie osoby trzecie w tym rodzice/opiekunowie wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni przy wejściu, lub do założenia rękawiczek ochronne oraz zakryci ust i nosa
 21. Na terenie szkoły zapewnione jest miejsce/pojemnik, gdzie uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic jednorazowych mogą je wyrzucić.
 22. Ze względu na zaistniałą sytuację rodzice proszeni są o wyposażenie wszystkich dzieci (przedszkole, zerówka, szkoła) we własną butelkę wody (bidon, termos).
 23. Uczniowie podczas pobytu w szkole część czasu wolnego (przerwy) będą przebywały na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Przebywanie na tarasie: uczniowie klas 1-3 na przerwach do 10:35 włącznie; klasy 4-8 na przerwach od 11:35.
 24. Uczniowie przerwy będą spędzać w salach lekcyjnych lub
  w przestrzeniach przy swoich salach lekcyjnych, unikając w miarę możliwości przemieszczania się po szkole i mieszania się z innymi klasami. Zajęcia w większości będą odbywać się w tych samych salach lekcyjnych, z wyjątkiem koniecznej zmiany pracowni.

Wszystkie Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania występowania Covid-19
w Zespole Szkolno-Przedszkolym w Łysej Górze oraz  Regulamin funkcjonowania szkoły podczas pandemii szczegółowo rozpisane są dokumencie:

Procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania, przeciwdziałania występowania Covid – 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze
oraz Regulamin funkcjonowania szkoły podczas pandemii