KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym
„ Czyste powietrze- zdrowy człowiek”!

TEMATYKA KONKURSU:

Główne hasło konkursu brzmi: „CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY CZŁOWIEK”

 •  Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące wpływ jakości powietrza na zdrowie i funkcjonowanie człowieka.  W pracach można ukazać  wpływ smogu na zdrowie człowieka, źródła zanieczyszczenia powietrza jak również prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego poprawiające jakość powietrza np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców.

TERMINY:

 • Ostateczny termin dostarczenia prac 10.11.2021 (  do p. Izabeli Wołek)
 •  Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.
 •  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15.11.2021 podczas szkolnych obchodów Dnia Czystego Powietrza

ORGANIZATOR:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łysej Górze (opiekun konkursu Izabela Wołek)

CELE KONKURSU:

 • Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
 • Propagowanie idei proekologicznego stylu życia
 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
 • Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie,
 • Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody
 • Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.
 • Odkrywanie własnych zdolności i możliwości

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
  • W konkursie biorą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką  (malarstwo, collage, rysunek, grafika, techniki mieszane)
  • Format prac dowolny

KRYTERIA OCENY: 

   • Ocenie podlegać będą : pomysłowość, oryginalność pracy , estetyka wykonania, zgodność z tematem konkursu

KATEGORIE WIEKOWE:

 • Kategoria I  Uczniowie klas 0 – III
 • Kategoria II Uczniowie klas IV – VIII

NAGRODY:

 • Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.
 • W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.
 • Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
 •  W zależności od poziomu prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU! CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

 

Ślubowanie pierwszaków

Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy 1. Przewodniczący szkoły Hubert Gołąb zapowiedział występ artystyczny i uroczyście witając pierwszoklasistów zapewnił ich, że zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie starszych kolegów i koleżanek. Uczniowie pięknie wyrecytowali swoje wierszyki, zaśpiewali piosenki i pokazali rodzicom poprzez prezentację, jak uczą i bawią się w klasie. Na zakończenie części artystycznej zaprezentowali układ taneczny w nastrojowym klimacie, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie i pasowanie przez pana dyrektora. Pierwszaki otrzymały dyplomy, medale i pierwszy, ważny dokument – legitymację szkolną. 

Czytaj dalej Ślubowanie pierwszaków

Jarmark Bożonarodzeniowy

Szanowni Państwo,

Nasza Szkoła przygotowuje się do uroczystości przyjęcia nowego Sztandaru. Uroczystość ta została zaplanowana na wiosnę roku 2022. Wykonanie nowego Sztandaru jak i całe przedsięwzięcie wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego wspólnymi siłami – grono pedagogiczne, rada rodziców oraz samorząd uczniowski – postanowiliśmy dołożyć wszelkich starań, aby pomóc w zdobyciu chociaż części potrzebnych środków. Czytaj dalej Jarmark Bożonarodzeniowy