KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym
„ Czyste powietrze- zdrowy człowiek”!

TEMATYKA KONKURSU:

Główne hasło konkursu brzmi: „CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY CZŁOWIEK”

 •  Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące wpływ jakości powietrza na zdrowie i funkcjonowanie człowieka.  W pracach można ukazać  wpływ smogu na zdrowie człowieka, źródła zanieczyszczenia powietrza jak również prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego poprawiające jakość powietrza np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców.

TERMINY:

 • Ostateczny termin dostarczenia prac 10.11.2021 (  do p. Izabeli Wołek)
 •  Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.
 •  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15.11.2021 podczas szkolnych obchodów Dnia Czystego Powietrza

ORGANIZATOR:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łysej Górze (opiekun konkursu Izabela Wołek)

CELE KONKURSU:

 • Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
 • Propagowanie idei proekologicznego stylu życia
 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
 • Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie,
 • Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody
 • Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.
 • Odkrywanie własnych zdolności i możliwości

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
  • W konkursie biorą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką  (malarstwo, collage, rysunek, grafika, techniki mieszane)
  • Format prac dowolny

KRYTERIA OCENY: 

   • Ocenie podlegać będą : pomysłowość, oryginalność pracy , estetyka wykonania, zgodność z tematem konkursu

KATEGORIE WIEKOWE:

 • Kategoria I  Uczniowie klas 0 – III
 • Kategoria II Uczniowie klas IV – VIII

NAGRODY:

 • Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.
 • W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.
 • Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
 •  W zależności od poziomu prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU! CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *