Ważne informacje

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola, zerówki i szkoły w roku szkolnym 2020/21

 1. Do szkoły/przedszkola przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych (kaszel, osłabienie, duszności, gorączka, ból gardła, nawet katar).
 2. Nie należy posyłać dziecka do szkoły/przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Rodzice uczniów klas 1-8 zaopatrują dzieci w indywidualną osłonę nosa i ust, maseczki (przyłbice). 
 4. Uczniowie klas 1-8 są zobowiązani zakrywać usta i nos (maseczka, przyłbica) podczas lekcji informatyki i zajęć komputerowych oraz na lekcji (klasy 4-8) kiedy podchodzi do nich nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub w momencie kiedy uczeń podchodzi do nauczyciela.
 5. Uczniów na terenie placówki nie obowiązują maseczki, nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przemieszczając się po szkole lub podczas zajęć (z wyjątkiem pracowni komputerowej). Uczeń może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.
 6. W momencie przejścia powiatu, gminy w strefę żółta lub czerwoną na terenie szkoły będzie obowiązek noszenia maseczki od momentu wejścia do szkoły (szatni), wszędzie, z wyjątkiem zajęć (lekcji) po zajęciu przez ucznia miejsca w ławce i stołówki
  po zajęciu miejsca z posiłkiem. Informacje te będą wcześniej przekazane uczniom.
 7. Rodzice wyjaśniają dziecku zasadności powstrzymania się od przynoszenia do i ze szkoły wszelkich przedmiotów, w tym zabawek oraz posiadanie własnych przyborów, unikanie pożyczania od kolegów
 8. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i niepodawanie ręki na powitanie).
 9. Zwracanie dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.   
 10. Ograniczone zostaje przebywanie osób trzecich w placówce
  do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)
 11. Rodzice uzupełniają zgodę na pomiar temperatury ciała ich dziecka.
  DO POBRANIA: >>ZGODA-RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY<<
 12. Rodzice przyprowadzając dziecko do szkoły nie mogą wchodzić
  z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu poza szatnią
  (z wyjątkiem rodzice uczniów wymagających stałej opieki)
  z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 13. Wchodząc na teren szkoły po dzieci ze świetlicy lub opieki świetlicowej zerówki rodzice zobowiązani są do przestrzegania wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)
 14. Rodzice przedszkola mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu (szatnia i schody, do bramki,) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Wyjątkiem są rodzice „grupy maluszków” którzy mogą odprowadzać dzieci pod salę przez okres adaptacyjny 2 tyg. września.  W każdej z szatni może przebywać maksymalnie 2 osoby dorosłe. Pozostali rodzice proszeni są o pozostanie w tym czasie przed wejściem do przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego.
 15. Rodzice uczniów „zerówki” mogą odprowadzać dzieci i odbierać ich spod sali lekcyjnej (sala nr 11) w okresie adaptacyjnym,
  tj. wrzesień, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Wejście i szatnia dla zerówki drzwiami koło Sali gimnastycznej. Rodzic podprowadza dziecko pod salę i zostawia pod opieką nauczyciela dyżurującego.  
 16. Rodzice uczniów klasy pierwszej mogą odprowadzać dzieci
  i odbierać ich spod sali lekcyjnej (sala nr 10) w okresie adaptacyjnym, tj. 2 tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)  Szatnia i wejście dla uczniów klasy 1 drzwiami koło sali gimnastycznej. Rodzic podprowadza dziecko pod salę
  i zostawia pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 17. Rodzicom nie wolno wchodzić na sale zabaw i na stołówkę.
 18. Opiekunowie grup powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min.
  1,5 m.
 19. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 20. Wszystkie osoby trzecie w tym rodzice/opiekunowie wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni przy wejściu, lub do założenia rękawiczek ochronne oraz zakryci ust i nosa
 21. Na terenie szkoły zapewnione jest miejsce/pojemnik, gdzie uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic jednorazowych mogą je wyrzucić.
 22. Ze względu na zaistniałą sytuację rodzice proszeni są o wyposażenie wszystkich dzieci (przedszkole, zerówka, szkoła) we własną butelkę wody (bidon, termos).
 23. Uczniowie podczas pobytu w szkole część czasu wolnego (przerwy) będą przebywały na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Przebywanie na tarasie: uczniowie klas 1-3 na przerwach do 10:35 włącznie; klasy 4-8 na przerwach od 11:35.
 24. Uczniowie przerwy będą spędzać w salach lekcyjnych lub
  w przestrzeniach przy swoich salach lekcyjnych, unikając w miarę możliwości przemieszczania się po szkole i mieszania się z innymi klasami. Zajęcia w większości będą odbywać się w tych samych salach lekcyjnych, z wyjątkiem koniecznej zmiany pracowni.

Wszystkie Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania występowania Covid-19
w Zespole Szkolno-Przedszkolym w Łysej Górze oraz  Regulamin funkcjonowania szkoły podczas pandemii szczegółowo rozpisane są dokumencie:

Procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania, przeciwdziałania występowania Covid – 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze
oraz Regulamin funkcjonowania szkoły podczas pandemii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *