Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na obszarze Gminy Dębno.
Świadczenia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży uczącej się, stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej  i życiowej.

Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków,  poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci
i młodzieży z uboższych środowisk. Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 złotych netto.

Aby uzyskać stypendium socjalne należy złożyć stosowny wniosek.
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów,  które potwierdzają dochody netto rodziny za m-c sierpień 2020 r., jednocześnie oryginały powyższych dokumentów przedłożyć do wglądu.

Wypełniony formularz należy złożyć  w terminie do 15.09.2020 r.
w Urzędzie Gminy Dębno pok.102. Informacji w powyższej sprawie udziela pracownik Agata Batko
tel. 14 6318563.

Wnioski można pobrać w pok. nr 102 Urzędu  Gminy  Dębno  lub
z załącznika do  powyższego artykułu.

Załącznik:
wniosek-stypendia-2020-word-2007

http://www.gminadebno.pl/ogloszenia,4517.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *