Plan zajęć na czas zamknięcia szkół

Przesyłamy Państwu nowy plan zajęć na czas zamknięcia szkół. 

Jak informowaliśmy wcześniej, na planie zajęć zostały naniesione poprawki. Zostały dołożone przedmioty w klasach starszych. Zmieniona została również kolejność przedmiotów jest bardzo zbliżona do normalnego podziału godzin.

Przedmioty danego dnia nie wskazują, o której godzinie lub w jakiej kolejności będą realizowane, jest to jedynie informacja, z których przedmiotów tego dnia będzie realizowana podstawa programowa, z czego temat, materiał, zadanie. Uczniowie wykonują zadania
w możliwym dla siebie czasie tego dnia. 

Ze względu na zaistniałą sytuację, nie wszystkie przedmioty są uwzględnione w podziale godzin (zwłaszcza w klasach starszych).
Z tych przedmiotów materiały będą raz na tydzień przesyłane do uczniów i zamieszczane na stronie szkoły, aby uczniowie mogli samodzielnie zdecydować, którego dnia je będą realizować.  

Zachęcamy do korzystania.

KLIKNIJ, BY POWIĘKSZYĆ:

PLAN-LEKCJI-OD-30.03.

DO POBRANIA:http://www.szkolalg.pl/wp-content/uploads/2020/03/PLANY-LEKCJI-od-30.03.pdf

Facebook

POWRÓT DO PRZEDSZKOLA – WAŻNE INFORMACJE I WYTYCZNE

Informujemy, że od 7 maja pracownicy przedszkola będą sprawować opiekę nad dziećmi rodziców pracujących.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania i funkcjonowania placówki w tym czasie określają procedury opracowane przez dyrektora wspólnie z organem prowadzącym w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii na terenie przedszkola w Łysej Górze.

Od 7 maja br.  będzie czynne przedszkole i oddział rocznego przygotowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 1. W grupie może przebywać do 10 dzieci.
 2. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 3. W pierwszej kolejności  skorzystać z przedszkola mogą te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci:

– pracowników systemu ochrony zdrowia,
– służb mundurowych,
– pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
– realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
– dzieci obojga pracujących rodziców.

4. Rodzice dzieci, uczęszczających do przedszkola mają obowiązek:

 • Przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce.
 • Zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
  i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
  czy zabawek.
 • Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania.

5. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców.
6. Rodzice mogą wchodzić do szatni z dzieckiem wyłącznie pojedynczo.
7. Przed wejściem do placówki rodzice/opiekunowie mają obowiązek zdezynfekować ręce oraz zakryć usta i nos.
8. Grupy przedszkolne spożywać będą posiłki w pomieszczeniach jadalni na zmianę, z zachowaniem bezpiecznej odległości.
9. Pracownik obsługi zobowiązany jest do systematycznego dezynfekowania powierzchni, blatów, zabawek, klamek, włączników światła, klawiatury, kurków kranu, urządzeń sanitarnych, itp.
10. Obowiązki nauczyciela:

 • Wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
  i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Nie organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
 • Usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
  np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, należy je systematycznie dezynfekować.
 • Wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 • Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominać i dawać przykład.
 • Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
Facebook

Święto Narodowe Trzeciego Maja – świętujemy online!

O majowych świętach:

DLA KLAS 0- 3

Święto Flagi – prezentacja

 

„Polak Mały!” film o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych

 

DLA KLAS 4-8

Witaj majowa jutrzenko

https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8

 

Konstytucja 3 maja – historia prosto z Zamku

Quiz:
>>Konstytucja 3 maja. Sprawdź, co o niej wiesz!

 Escape Room:
>>Zmierz się z zagadkami i pomóż uchwalić dokument!<<

Weź udział w zabawie i zdobądź dodatkową ocenę z historii! 🙂 

 

Facebook