WOS

WYBIERZ INNY PRZEDMIOT: RPP| EW I | EW II | EW III |MATEMATYKA |  FIZYKA |  BIOLOGIA|  CHEMIA |JĘZYK POLSKI | JĘZYK ANGIELSKI|  JĘZYK NIEMIECKI | RELIGIA|  INFORMATYKA | PRZYRODA | GEOGRAFIA|  HISTORIA| MUZYKA| PLASTYKA | WOS| EDB| DZ| ŚWIETLICA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KL. VIII

Zadania   i materiały do nauki oraz  informacje   o sposobie   pracy  są zamieszczane na bieżąco w e-dzienniku w wiadomościach dla uczniów.

23.06.
Temat:Utrwalenie wiadomości-sprawy międzynarodowe.
Na podsumowanie działu dotyczącego spraw  międzynarodowych powtórz  pojęcia ze str.196 i rozwiąż ustnie test s.197

3.06.
Temat:Problemy współczesnego świata.
Obejrzyj lekcję online,zwróć uwagę  na podział na kraje  bogate i biedne,jakie są zależności między Północą a Południem.
Pracuj też z podręcznikiem s.184-187
W zeszycie zapisz temat lekcji i notatkę do lekcji
 

2.06.
Temat: Polska  w Unii Europejskiej.
1.Przeczytaj  tekst  z podręcznika s.180-182 zwracając uwagę na przebieg  procesu integracji Polski   z UE.Zapamiętaj datę przystąpienia Polski do UE  ,nazwy funduszy unijnych.
2.W zeszycie zapisz temat lekcji i odpowiedzi do ćwicz.2 i ćwicz.4 s.183
3.Zadanie prześlij mailem  

26.05.
Temat:Unia Europejska.

1.Przeczytać tekst w podręczniku s.174-177,zwrócić uwagę  na przyczyny integracji europejskiej,jakie państwa   wstępowały   do wspólnot europejskich(mapa  w podręczniku s.175),główne organy  Unii Europejskiej.
2.Następnie obejrzeć  lekcję online o Unii Europejskiej otwierając poniższy link
https://www.youtube.com/watch?v=9DmOttKarO8&t=28s  

3.Zapisz w zeszycie  temat lekcji,  notatkę  o wspólnotach europejskich  i powstaniu UE.
4.Zapamiętać pełne nazwy wspólnot EWWiS,EWG,Euratom,UE
(kiedy powstały,ich zadania) oraz nazwiska polityków  uznawanych za, ojców zjednoczonej Europy)

 

19.05.
Temat:Organizacje międzynarodowe.

1.Przeczytać  tekst w podręcznik s.168-171
2.Zapisz w zeszycie  temat lekcji i krótką notatkę o ONZ  i NATO (kiedy powstała  ta organizacja,cele,kto do niej należy)
3.Zapamiętaj kiedy Polska  przystąpiła do   ONZ  i  NATO do  jakich innych ugrupowań należy nasz kraj.

kartkówka  zostanie  wysłana  na e-maila,po napisaniu proszę odesłać  w tym samym dniu.

12.05.
Temat :Media  i opinia publiczna.

W zeszycie zapisać temat lekcji  i zagadnienia
1.Środki masowego przekazu(mass media) we współczesnym świecie
-telewizja
-Internet
-radio
-prasa
2.Funkcje mediów
3.Fakty  i opinie
Czytając tekst  w podręczniku s.158-161 zwróćcie uwagę  jakie są zalety i wady  współczesnych środków masowego przekazu, czym różnią się fakty od opinii. Zapamiętajcie pojęcia :opinia publiczna, sondaż, kampania społeczna.

 kartkówka 19.05 (władza ustawodawcza ,wykonawcza, sądownicza)

5.05.
Temat:Organizacje obywatelskie.
Proszę przeczytać  tekst z podręcznika  s.152-156,
w zeszycie zapisać temat i zagadnienia.
1.Organizacje pozarządowe ( inaczej pożytku publicznego) to założone  przez obywateli  i niezależne od administracji publicznej organizacje, których celem nie jest osiągnięcie zysku ,lecz działanie  w pewnym obszarze życia społecznego
2.Zasady działania  stowarzyszeń i  fundacji.
3.Związek zawodowy -organizacja zrzeszająca pracowników, powołana do  reprezentowania  i obrony  ich praw.Zadanie -ćwiczenie 2 str.156,
odpowiedzi przesłać mailemOpracowując podane zagadnienia zwróćcie  uwagę jaka jest różnica między  stowarzyszeniem a fundacją,zapamiętajcie jakie prawa  przysługują  związkom zawodowym.
 
28.04.2020
Temat: Sądy  i trybunały. 
 
Proszę  przeczytać  tekst  z podręcznika s.146-149, zwróćcie  uwagę   na zasady działania  sądów, zadania Trybunału  Konstytucyjnego 
i Trybunału  Stanu.W zeszycie zapiszcie temat lekcji oraz hierarchię  sądów  polskich.
 
Zadanie na  ocenę: przesłać  mailem do nauczyciela
-ćwiczenie 1 , ćwiczenie 3 strona 150.
 
21.04.2020
Temat: Władza wykonawcza -Prezydent  i Rada  Ministrów.
Przeczytajcie tekst z podręcznika s.140-143
-Proszę zwrócić uwagę  jakie uprawnienia posiada prezydent  wobec sejmu  i senatu,rządu,jako zwierzchnik  armii oraz w polityce zagranicznej
-zapamiętajcie  jaka   jest procedura   tworzenia rządu
-zapiszcie  w zeszycie notatkę  na temat zadań rządu,
-wypiszcie prezydentów Polski  po 1989 roku(w jakich latach  pełnili swój urząd)
 
7.04.
Temat:Sejm i Senat
 
1.Skład  i kompetencje Sejmu  i Senatu
2.Zasady wyborów  do Sejmu  i Senatu
3.Proces ustawodawczy
 

-zadanie na  ocenę- ćwicz.2 s.138 oraz ćwicz.9 s.139 przesłać na maila,
-szczegóły podano   w dzienniku

 
31.03.
Temat: Polska państwem demokratycznym.
podręcznik s.128-131,
-rodzaje aktów  prawnych  i  ich hierarchia
-konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r (okoliczności uchwalenia,z czego się  składa?)
-zasady ustroju Polski zawarte  w konstytucji
zadanie: ćwicz.2 ,s.132 oraz ćwicz.8 ,s.133
Skip to content